Daily Archives: February 7, 2011

Resize Fedora partition

Với họ nhà Fedora hay RedHat, nếu cài mặc định thì thường được tạo volume group và trong đó chứa các volume cho từng mount point (không phải partition riêng nhá). Do đó không xài được gparted trong trường hợp … Continue reading

Posted in Fedora, Weekly Tips | Leave a comment